Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
253 lần - 3.3%
262 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
633 lần - 3.3%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
853 lần - 3.3%
861 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%