Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
613 lần - 3.3%
621 lần - 1.1%
644 lần - 4.4%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
843 lần - 3.3%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%