Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
293 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
443 lần - 3.3%
452 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
664 lần - 4.4%
701 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
763 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
972 lần - 2.2%