Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
044 lần - 4.4%
051 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
353 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
393 lần - 3.3%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
733 lần - 3.3%
783 lần - 3.3%
794 lần - 4.4%
822 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
923 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%