Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
283 lần - 3.3%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
543 lần - 3.3%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
881 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
963 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%