Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
033 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
104 lần - 4.4%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
204 lần - 4.4%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
275 lần - 5.6%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
423 lần - 3.3%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
692 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
732 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%