Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
363 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
693 lần - 3.3%
701 lần - 1.1%
753 lần - 3.3%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%