Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
001 lần - 1.4%
043 lần - 4.2%
052 lần - 2.8%
071 lần - 1.4%
082 lần - 2.8%
112 lần - 2.8%
163 lần - 4.2%
192 lần - 2.8%
201 lần - 1.4%
211 lần - 1.4%
261 lần - 1.4%
291 lần - 1.4%
332 lần - 2.8%
341 lần - 1.4%
361 lần - 1.4%
381 lần - 1.4%
392 lần - 2.8%
401 lần - 1.4%
412 lần - 2.8%
423 lần - 4.2%
441 lần - 1.4%
501 lần - 1.4%
512 lần - 2.8%
521 lần - 1.4%
534 lần - 5.6%
571 lần - 1.4%
581 lần - 1.4%
632 lần - 2.8%
651 lần - 1.4%
691 lần - 1.4%
723 lần - 4.2%
751 lần - 1.4%
761 lần - 1.4%
771 lần - 1.4%
791 lần - 1.4%
801 lần - 1.4%
811 lần - 1.4%
822 lần - 2.8%
842 lần - 2.8%
851 lần - 1.4%
891 lần - 1.4%
911 lần - 1.4%
932 lần - 2.8%
941 lần - 1.4%
962 lần - 2.8%
971 lần - 1.4%
992 lần - 2.8%