Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
473 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
524 lần - 4.4%
541 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
834 lần - 4.4%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
915 lần - 5.6%
931 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%