Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
021 lần - 1.4%
031 lần - 1.4%
041 lần - 1.4%
062 lần - 2.8%
071 lần - 1.4%
081 lần - 1.4%
112 lần - 2.8%
161 lần - 1.4%
171 lần - 1.4%
211 lần - 1.4%
222 lần - 2.8%
241 lần - 1.4%
252 lần - 2.8%
261 lần - 1.4%
291 lần - 1.4%
311 lần - 1.4%
331 lần - 1.4%
351 lần - 1.4%
373 lần - 4.2%
401 lần - 1.4%
421 lần - 1.4%
441 lần - 1.4%
451 lần - 1.4%
461 lần - 1.4%
472 lần - 2.8%
492 lần - 2.8%
513 lần - 4.2%
531 lần - 1.4%
541 lần - 1.4%
552 lần - 2.8%
572 lần - 2.8%
581 lần - 1.4%
601 lần - 1.4%
652 lần - 2.8%
702 lần - 2.8%
722 lần - 2.8%
731 lần - 1.4%
741 lần - 1.4%
753 lần - 4.2%
762 lần - 2.8%
771 lần - 1.4%
792 lần - 2.8%
801 lần - 1.4%
811 lần - 1.4%
842 lần - 2.8%
851 lần - 1.4%
861 lần - 1.4%
871 lần - 1.4%
902 lần - 2.8%
931 lần - 1.4%
981 lần - 1.4%