Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
283 lần - 3.3%
291 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
374 lần - 4.4%
381 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
534 lần - 4.4%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
663 lần - 3.3%
671 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%