Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thái Bình
Số Tần suất
023 lần - 2.2%
033 lần - 2.2%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
101 lần - 0.7%
124 lần - 3%
133 lần - 2.2%
142 lần - 1.5%
172 lần - 1.5%
183 lần - 2.2%
202 lần - 1.5%
211 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
242 lần - 1.5%
251 lần - 0.7%
262 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
324 lần - 3%
351 lần - 0.7%
362 lần - 1.5%
371 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
402 lần - 1.5%
412 lần - 1.5%
422 lần - 1.5%
433 lần - 2.2%
441 lần - 0.7%
452 lần - 1.5%
462 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
503 lần - 2.2%
513 lần - 2.2%
521 lần - 0.7%
533 lần - 2.2%
561 lần - 0.7%
575 lần - 3.7%
581 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
602 lần - 1.5%
612 lần - 1.5%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
644 lần - 3%
651 lần - 0.7%
682 lần - 1.5%
691 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
741 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
821 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
851 lần - 0.7%
864 lần - 3%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
912 lần - 1.5%
923 lần - 2.2%
943 lần - 2.2%
951 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%