Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thái Bình
Số Tần suất
012 lần - 1.5%
032 lần - 1.5%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
072 lần - 1.5%
084 lần - 3%
092 lần - 1.5%
103 lần - 2.2%
113 lần - 2.2%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
143 lần - 2.2%
153 lần - 2.2%
222 lần - 1.5%
232 lần - 1.5%
242 lần - 1.5%
251 lần - 0.7%
261 lần - 0.7%
272 lần - 1.5%
281 lần - 0.7%
293 lần - 2.2%
302 lần - 1.5%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
333 lần - 2.2%
342 lần - 1.5%
352 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
453 lần - 2.2%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
493 lần - 2.2%
501 lần - 0.7%
521 lần - 0.7%
543 lần - 2.2%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
582 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
623 lần - 2.2%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
672 lần - 1.5%
693 lần - 2.2%
712 lần - 1.5%
723 lần - 2.2%
742 lần - 1.5%
762 lần - 1.5%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
812 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
875 lần - 3.7%
895 lần - 3.7%
901 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
982 lần - 1.5%