Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
453 lần - 3.3%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
493 lần - 3.3%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
673 lần - 3.3%
682 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
852 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
882 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
946 lần - 6.7%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%