Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
064 lần - 4.4%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
093 lần - 3.3%
121 lần - 1.1%
133 lần - 3.3%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
463 lần - 3.3%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
566 lần - 6.7%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
762 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
922 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%