Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
533 lần - 3.3%
551 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
595 lần - 5.6%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
643 lần - 3.3%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
753 lần - 3.3%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
863 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
883 lần - 3.3%
903 lần - 3.3%
913 lần - 3.3%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%