Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
023 lần - 3.3%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
163 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
863 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
933 lần - 3.3%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%