Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
055 lần - 5.6%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
964 lần - 4.4%
972 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
992 lần - 2.2%