Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
113 lần - 3.3%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
373 lần - 3.3%
412 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
503 lần - 3.3%
513 lần - 3.3%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
854 lần - 4.4%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
963 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%