Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
085 lần - 5.6%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
303 lần - 3.3%
313 lần - 3.3%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
363 lần - 3.3%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
513 lần - 3.3%
532 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
624 lần - 4.4%
632 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
733 lần - 3.3%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%