Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
044 lần - 4.4%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
263 lần - 3.3%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
713 lần - 3.3%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%