Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
006 lần - 6.7%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
202 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
323 lần - 3.3%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
473 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
922 lần - 2.2%
943 lần - 3.3%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%