Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
053 lần - 3.3%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
251 lần - 1.1%
263 lần - 3.3%
281 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
443 lần - 3.3%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
474 lần - 4.4%
491 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
572 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
863 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
883 lần - 3.3%
911 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
994 lần - 4.4%