Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
063 lần - 3.3%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
254 lần - 4.4%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
413 lần - 3.3%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
652 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
692 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
933 lần - 3.3%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
993 lần - 3.3%