Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
041 lần - 1.1%
063 lần - 3.3%
072 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
143 lần - 3.3%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
314 lần - 4.4%
332 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
383 lần - 3.3%
403 lần - 3.3%
411 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
773 lần - 3.3%
782 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%