Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
183 lần - 3.3%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
433 lần - 3.3%
443 lần - 3.3%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
693 lần - 3.3%
701 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
803 lần - 3.3%
823 lần - 3.3%
842 lần - 2.2%
853 lần - 3.3%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
914 lần - 4.4%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%