Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
073 lần - 3.3%
092 lần - 2.2%
103 lần - 3.3%
124 lần - 4.4%
143 lần - 3.3%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
293 lần - 3.3%
312 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
334 lần - 4.4%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
442 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%