Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
042 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
191 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
323 lần - 3.3%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
733 lần - 3.3%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%
993 lần - 3.3%