Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
011 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
103 lần - 2.2%
113 lần - 2.2%
123 lần - 2.2%
133 lần - 2.2%
142 lần - 1.5%
152 lần - 1.5%
161 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
212 lần - 1.5%
222 lần - 1.5%
232 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
264 lần - 3%
282 lần - 1.5%
292 lần - 1.5%
302 lần - 1.5%
313 lần - 2.2%
322 lần - 1.5%
333 lần - 2.2%
341 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
361 lần - 0.7%
372 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
412 lần - 1.5%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
501 lần - 0.7%
513 lần - 2.2%
521 lần - 0.7%
534 lần - 3%
563 lần - 2.2%
571 lần - 0.7%
582 lần - 1.5%
593 lần - 2.2%
601 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
621 lần - 0.7%
633 lần - 2.2%
642 lần - 1.5%
661 lần - 0.7%
674 lần - 3%
682 lần - 1.5%
692 lần - 1.5%
701 lần - 0.7%
713 lần - 2.2%
722 lần - 1.5%
732 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
772 lần - 1.5%
781 lần - 0.7%
791 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
821 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
842 lần - 1.5%
871 lần - 0.7%
892 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
964 lần - 3%