Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
065 lần - 3.7%
071 lần - 0.7%
081 lần - 0.7%
094 lần - 3%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
142 lần - 1.5%
153 lần - 2.2%
161 lần - 0.7%
182 lần - 1.5%
194 lần - 3%
203 lần - 2.2%
224 lần - 3%
241 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
304 lần - 3%
312 lần - 1.5%
321 lần - 0.7%
352 lần - 1.5%
363 lần - 2.2%
371 lần - 0.7%
383 lần - 2.2%
392 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
452 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
542 lần - 1.5%
563 lần - 2.2%
571 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
643 lần - 2.2%
663 lần - 2.2%
671 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.2%
731 lần - 0.7%
742 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
773 lần - 2.2%
801 lần - 0.7%
812 lần - 1.5%
823 lần - 2.2%
833 lần - 2.2%
841 lần - 0.7%
852 lần - 1.5%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
882 lần - 1.5%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%