Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
012 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
031 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
061 lần - 0.7%
074 lần - 3%
081 lần - 0.7%
104 lần - 3%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
211 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
322 lần - 1.5%
332 lần - 1.5%
363 lần - 2.2%
373 lần - 2.2%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
433 lần - 2.2%
452 lần - 1.5%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
503 lần - 2.2%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
562 lần - 1.5%
572 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
602 lần - 1.5%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
663 lần - 2.2%
671 lần - 0.7%
681 lần - 0.7%
692 lần - 1.5%
702 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
722 lần - 1.5%
731 lần - 0.7%
752 lần - 1.5%
773 lần - 2.2%
784 lần - 3%
803 lần - 2.2%
811 lần - 0.7%
821 lần - 0.7%
833 lần - 2.2%
841 lần - 0.7%
852 lần - 1.5%
862 lần - 1.5%
871 lần - 0.7%
885 lần - 3.7%
904 lần - 3%
932 lần - 1.5%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
974 lần - 3%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%