Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
004 lần - 3%
012 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
031 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
061 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
102 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
184 lần - 3%
193 lần - 2.2%
201 lần - 0.7%
211 lần - 0.7%
223 lần - 2.2%
241 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
303 lần - 2.2%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
352 lần - 1.5%
362 lần - 1.5%
372 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
392 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
473 lần - 2.2%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
521 lần - 0.7%
532 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
602 lần - 1.5%
624 lần - 3%
643 lần - 2.2%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
673 lần - 2.2%
691 lần - 0.7%
712 lần - 1.5%
721 lần - 0.7%
735 lần - 3.7%
742 lần - 1.5%
752 lần - 1.5%
762 lần - 1.5%
781 lần - 0.7%
802 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
854 lần - 3%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
881 lần - 0.7%
893 lần - 2.2%
912 lần - 1.5%
923 lần - 2.2%
931 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
962 lần - 1.5%
971 lần - 0.7%
983 lần - 2.2%
991 lần - 0.7%