Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
001 lần - 1.4%
011 lần - 1.4%
041 lần - 1.4%
061 lần - 1.4%
071 lần - 1.4%
091 lần - 1.4%
142 lần - 2.8%
161 lần - 1.4%
171 lần - 1.4%
181 lần - 1.4%
221 lần - 1.4%
231 lần - 1.4%
252 lần - 2.8%
271 lần - 1.4%
301 lần - 1.4%
311 lần - 1.4%
331 lần - 1.4%
351 lần - 1.4%
371 lần - 1.4%
381 lần - 1.4%
391 lần - 1.4%
432 lần - 2.8%
442 lần - 2.8%
501 lần - 1.4%
522 lần - 2.8%
531 lần - 1.4%
541 lần - 1.4%
551 lần - 1.4%
562 lần - 2.8%
571 lần - 1.4%
581 lần - 1.4%
611 lần - 1.4%
621 lần - 1.4%
632 lần - 2.8%
641 lần - 1.4%
651 lần - 1.4%
661 lần - 1.4%
681 lần - 1.4%
692 lần - 2.8%
711 lần - 1.4%
753 lần - 4.2%
773 lần - 4.2%
782 lần - 2.8%
791 lần - 1.4%
831 lần - 1.4%
851 lần - 1.4%
861 lần - 1.4%
872 lần - 2.8%
892 lần - 2.8%
901 lần - 1.4%
931 lần - 1.4%
942 lần - 2.8%
961 lần - 1.4%
971 lần - 1.4%
992 lần - 2.8%