Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
013 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
082 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
453 lần - 3.3%
462 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
765 lần - 5.6%
781 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
842 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%