Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
363 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
463 lần - 3.3%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
574 lần - 4.4%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
633 lần - 3.3%
642 lần - 2.2%
653 lần - 3.3%
662 lần - 2.2%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
732 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
773 lần - 3.3%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
954 lần - 4.4%
982 lần - 2.2%