Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
692 lần - 2.2%
703 lần - 3.3%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
773 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
863 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
913 lần - 3.3%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%