Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Kiên Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
124 lần - 4.4%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
183 lần - 3.3%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
465 lần - 5.6%
473 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%