Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Kiên Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
174 lần - 4.4%
181 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
294 lần - 4.4%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
573 lần - 3.3%
584 lần - 4.4%
632 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
781 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
882 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%