Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
082 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
583 lần - 3.3%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%