Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
182 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
263 lần - 3.3%
291 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
374 lần - 4.4%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
833 lần - 3.3%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
994 lần - 4.4%