Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
202 lần - 2.2%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
273 lần - 3.3%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
513 lần - 3.3%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
593 lần - 3.3%
602 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
753 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
883 lần - 3.3%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
973 lần - 3.3%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%