Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
041 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
273 lần - 3.3%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
363 lần - 3.3%
373 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
494 lần - 4.4%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
653 lần - 3.3%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
894 lần - 4.4%
913 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%