Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
073 lần - 3.3%
091 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
203 lần - 3.3%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
442 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
803 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
923 lần - 3.3%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%