Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
424 lần - 4.4%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
501 lần - 1.1%
513 lần - 3.3%
521 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
865 lần - 5.6%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%