Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
054 lần - 4.4%
062 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
203 lần - 3.3%
212 lần - 2.2%
233 lần - 3.3%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
974 lần - 4.4%
981 lần - 1.1%