Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
024 lần - 4.4%
031 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
084 lần - 4.4%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
503 lần - 3.3%
511 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
593 lần - 3.3%
612 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
733 lần - 3.3%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
805 lần - 5.6%
813 lần - 3.3%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%