Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
014 lần - 4.4%
021 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
113 lần - 3.3%
121 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
354 lần - 4.4%
361 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
403 lần - 3.3%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
544 lần - 4.4%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
583 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
684 lần - 4.4%
701 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
984 lần - 4.4%
991 lần - 1.1%