Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
012 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
173 lần - 3.3%
183 lần - 3.3%
192 lần - 2.2%
202 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
384 lần - 4.4%
393 lần - 3.3%
401 lần - 1.1%
423 lần - 3.3%
432 lần - 2.2%
463 lần - 3.3%
473 lần - 3.3%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
752 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%