Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
054 lần - 4.4%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
474 lần - 4.4%
501 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
644 lần - 4.4%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
703 lần - 3.3%
712 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%