Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
011 lần - 0.7%
023 lần - 2.2%
041 lần - 0.7%
062 lần - 1.5%
072 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
173 lần - 2.2%
192 lần - 1.5%
201 lần - 0.7%
213 lần - 2.2%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
263 lần - 2.2%
301 lần - 0.7%
312 lần - 1.5%
321 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
353 lần - 2.2%
372 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
392 lần - 1.5%
422 lần - 1.5%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
483 lần - 2.2%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
514 lần - 3%
522 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
544 lần - 3%
551 lần - 0.7%
562 lần - 1.5%
592 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
662 lần - 1.5%
671 lần - 0.7%
685 lần - 3.7%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
731 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
791 lần - 0.7%
804 lần - 3%
812 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
832 lần - 1.5%
842 lần - 1.5%
853 lần - 2.2%
861 lần - 0.7%
873 lần - 2.2%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
952 lần - 1.5%
971 lần - 0.7%
982 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%