Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
013 lần - 2.2%
023 lần - 2.2%
033 lần - 2.2%
042 lần - 1.5%
052 lần - 1.5%
063 lần - 2.2%
081 lần - 0.7%
092 lần - 1.5%
124 lần - 3%
143 lần - 2.2%
151 lần - 0.7%
163 lần - 2.2%
181 lần - 0.7%
191 lần - 0.7%
202 lần - 1.5%
236 lần - 4.4%
265 lần - 3.7%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
312 lần - 1.5%
321 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
353 lần - 2.2%
362 lần - 1.5%
373 lần - 2.2%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
472 lần - 1.5%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
511 lần - 0.7%
534 lần - 3%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
571 lần - 0.7%
582 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
644 lần - 3%
661 lần - 0.7%
685 lần - 3.7%
691 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
771 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
792 lần - 1.5%
811 lần - 0.7%
834 lần - 3%
844 lần - 3%
864 lần - 3%
892 lần - 1.5%
901 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
921 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
972 lần - 1.5%
982 lần - 1.5%