Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
003 lần - 2.2%
013 lần - 2.2%
021 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
074 lần - 3%
082 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
113 lần - 2.2%
121 lần - 0.7%
134 lần - 3%
142 lần - 1.5%
153 lần - 2.2%
161 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
181 lần - 0.7%
202 lần - 1.5%
223 lần - 2.2%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
263 lần - 2.2%
283 lần - 2.2%
291 lần - 0.7%
312 lần - 1.5%
332 lần - 1.5%
353 lần - 2.2%
361 lần - 0.7%
383 lần - 2.2%
392 lần - 1.5%
411 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
501 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
543 lần - 2.2%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
581 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
672 lần - 1.5%
682 lần - 1.5%
704 lần - 3%
723 lần - 2.2%
732 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
763 lần - 2.2%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
832 lần - 1.5%
841 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
941 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
993 lần - 2.2%