Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Số Tần suất
011 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
081 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
123 lần - 2.2%
133 lần - 2.2%
152 lần - 1.5%
162 lần - 1.5%
183 lần - 2.2%
202 lần - 1.5%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
233 lần - 2.2%
253 lần - 2.2%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
293 lần - 2.2%
313 lần - 2.2%
323 lần - 2.2%
332 lần - 1.5%
341 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
403 lần - 2.2%
412 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
443 lần - 2.2%
452 lần - 1.5%
464 lần - 3%
481 lần - 0.7%
501 lần - 0.7%
512 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
542 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
573 lần - 2.2%
582 lần - 1.5%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
634 lần - 3%
652 lần - 1.5%
662 lần - 1.5%
673 lần - 2.2%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
733 lần - 2.2%
741 lần - 0.7%
765 lần - 3.7%
773 lần - 2.2%
792 lần - 1.5%
802 lần - 1.5%
811 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
853 lần - 2.2%
862 lần - 1.5%
872 lần - 1.5%
901 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
922 lần - 1.5%
941 lần - 0.7%
962 lần - 1.5%
993 lần - 2.2%