Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
041 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
173 lần - 3.3%
202 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
253 lần - 3.3%
271 lần - 1.1%
293 lần - 3.3%
322 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
372 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
543 lần - 3.3%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
743 lần - 3.3%
792 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
894 lần - 4.4%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
922 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
972 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
992 lần - 2.2%