Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
443 lần - 3.3%
452 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
822 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
882 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
913 lần - 3.3%
921 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%