Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
463 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%