Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Số Tần suất
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
393 lần - 3.3%
412 lần - 2.2%
443 lần - 3.3%
461 lần - 1.1%
473 lần - 3.3%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
544 lần - 4.4%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
703 lần - 3.3%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
892 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
934 lần - 4.4%
961 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%