Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
022 lần - 2.2%
032 lần - 2.2%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
231 lần - 1.1%
245 lần - 5.6%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
713 lần - 3.3%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
824 lần - 4.4%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
962 lần - 2.2%