Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
013 lần - 3.3%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
723 lần - 3.3%
743 lần - 3.3%
752 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
892 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
943 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%