Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
032 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
134 lần - 4.4%
173 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
304 lần - 4.4%
312 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
553 lần - 3.3%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
663 lần - 3.3%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
743 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
964 lần - 4.4%
991 lần - 1.1%