Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
304 lần - 4.4%
343 lần - 3.3%
352 lần - 2.2%
373 lần - 3.3%
391 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
423 lần - 3.3%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
853 lần - 3.3%
862 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
953 lần - 3.3%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%