Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
243 lần - 3.3%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
423 lần - 3.3%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
874 lần - 4.4%
881 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
943 lần - 3.3%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%