Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
523 lần - 3.3%
532 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
653 lần - 3.3%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
843 lần - 3.3%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
894 lần - 4.4%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%