Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
112 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
704 lần - 4.4%
711 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
864 lần - 4.4%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%