Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
183 lần - 3.3%
212 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
331 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
504 lần - 4.4%
512 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
961 lần - 1.1%