Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
153 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
231 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
333 lần - 3.3%
341 lần - 1.1%
363 lần - 3.3%
371 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
653 lần - 3.3%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
862 lần - 2.2%
884 lần - 4.4%
893 lần - 3.3%
903 lần - 3.3%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%