Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
042 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
392 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
483 lần - 3.3%
492 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
554 lần - 4.4%
563 lần - 3.3%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
881 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%