Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
044 lần - 4.4%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
302 lần - 2.2%
312 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
653 lần - 3.3%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
823 lần - 3.3%
832 lần - 2.2%
852 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%