Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
053 lần - 3.4%
061 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
203 lần - 3.4%
211 lần - 1.1%
233 lần - 3.4%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
344 lần - 4.5%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
893 lần - 3.4%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%