Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
293 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
384 lần - 4.4%
392 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
483 lần - 3.3%
512 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
583 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
693 lần - 3.3%
751 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
903 lần - 3.3%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
963 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%