Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
013 lần - 3.3%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
282 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
343 lần - 3.3%
361 lần - 1.1%
375 lần - 5.6%
381 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
815 lần - 5.6%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
973 lần - 3.3%
991 lần - 1.1%