Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
713 lần - 3.3%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
944 lần - 4.4%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%