Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
013 lần - 3.3%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
074 lần - 4.4%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
862 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
892 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
993 lần - 3.3%