Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
163 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
373 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
403 lần - 3.3%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
493 lần - 3.3%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
754 lần - 4.4%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
832 lần - 2.2%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
983 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%