Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
033 lần - 3.3%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
294 lần - 4.4%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%
991 lần - 1.1%