Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
224 lần - 4.4%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
323 lần - 3.3%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
513 lần - 3.3%
533 lần - 3.3%
542 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
743 lần - 3.3%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
852 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
953 lần - 3.3%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%
993 lần - 3.3%