Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
274 lần - 4.4%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
733 lần - 3.3%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
863 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%