Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
103 lần - 3.3%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
364 lần - 4.4%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
633 lần - 3.3%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
803 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
915 lần - 5.6%
922 lần - 2.2%
933 lần - 3.3%
941 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%