Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
063 lần - 3.3%
071 lần - 1.1%
084 lần - 4.4%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
652 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%