Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
024 lần - 4.4%
041 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
143 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
242 lần - 2.2%
253 lần - 3.3%
261 lần - 1.1%
293 lần - 3.3%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%