Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
065 lần - 5.6%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
294 lần - 4.4%
311 lần - 1.1%
323 lần - 3.3%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
824 lần - 4.4%
833 lần - 3.3%
841 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
873 lần - 3.3%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
963 lần - 3.3%
981 lần - 1.1%