Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
021 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
041 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
322 lần - 2.2%
333 lần - 3.3%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
783 lần - 3.3%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%