Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
204 lần - 4.4%
211 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
654 lần - 4.4%
672 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
763 lần - 3.3%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%