Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
031 lần - 1.4%
081 lần - 1.4%
091 lần - 1.4%
103 lần - 4.2%
141 lần - 1.4%
162 lần - 2.8%
172 lần - 2.8%
181 lần - 1.4%
191 lần - 1.4%
202 lần - 2.8%
221 lần - 1.4%
232 lần - 2.8%
251 lần - 1.4%
271 lần - 1.4%
301 lần - 1.4%
341 lần - 1.4%
363 lần - 4.2%
371 lần - 1.4%
393 lần - 4.2%
411 lần - 1.4%
422 lần - 2.8%
431 lần - 1.4%
443 lần - 4.2%
452 lần - 2.8%
462 lần - 2.8%
471 lần - 1.4%
491 lần - 1.4%
501 lần - 1.4%
511 lần - 1.4%
521 lần - 1.4%
541 lần - 1.4%
551 lần - 1.4%
561 lần - 1.4%
571 lần - 1.4%
621 lần - 1.4%
632 lần - 2.8%
641 lần - 1.4%
651 lần - 1.4%
661 lần - 1.4%
691 lần - 1.4%
702 lần - 2.8%
721 lần - 1.4%
741 lần - 1.4%
781 lần - 1.4%
801 lần - 1.4%
852 lần - 2.8%
871 lần - 1.4%
892 lần - 2.8%
912 lần - 2.8%
971 lần - 1.4%
981 lần - 1.4%
991 lần - 1.4%