Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
143 lần - 3.3%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
534 lần - 4.4%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
683 lần - 3.3%
704 lần - 4.4%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
933 lần - 3.3%
944 lần - 4.4%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%