Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
294 lần - 4.4%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
373 lần - 3.3%
382 lần - 2.2%
403 lần - 3.3%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
943 lần - 3.3%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%