Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
143 lần - 3.3%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
303 lần - 3.3%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
463 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
813 lần - 3.3%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
904 lần - 4.4%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%