Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
042 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
083 lần - 2.2%
091 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
113 lần - 2.2%
121 lần - 0.7%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
173 lần - 2.2%
193 lần - 2.2%
202 lần - 1.5%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
403 lần - 2.2%
422 lần - 1.5%
432 lần - 1.5%
441 lần - 0.7%
451 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
512 lần - 1.5%
521 lần - 0.7%
531 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
602 lần - 1.5%
612 lần - 1.5%
622 lần - 1.5%
632 lần - 1.5%
642 lần - 1.5%
652 lần - 1.5%
662 lần - 1.5%
672 lần - 1.5%
683 lần - 2.2%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.2%
732 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
764 lần - 3%
773 lần - 2.2%
783 lần - 2.2%
792 lần - 1.5%
813 lần - 2.2%
825 lần - 3.7%
831 lần - 0.7%
841 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
892 lần - 1.5%
902 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
923 lần - 2.2%
932 lần - 1.5%
941 lần - 0.7%
973 lần - 2.2%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%