Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
053 lần - 2.2%
063 lần - 2.2%
072 lần - 1.5%
102 lần - 1.5%
112 lần - 1.5%
132 lần - 1.5%
142 lần - 1.5%
152 lần - 1.5%
171 lần - 0.7%
181 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
242 lần - 1.5%
252 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
292 lần - 1.5%
302 lần - 1.5%
331 lần - 0.7%
353 lần - 2.2%
372 lần - 1.5%
381 lần - 0.7%
392 lần - 1.5%
405 lần - 3.7%
412 lần - 1.5%
422 lần - 1.5%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
483 lần - 2.2%
492 lần - 1.5%
504 lần - 3%
512 lần - 1.5%
543 lần - 2.2%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
581 lần - 0.7%
592 lần - 1.5%
602 lần - 1.5%
613 lần - 2.2%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
682 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.2%
752 lần - 1.5%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
801 lần - 0.7%
812 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
854 lần - 3%
863 lần - 2.2%
874 lần - 3%
881 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
912 lần - 1.5%
923 lần - 2.2%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
973 lần - 2.2%
992 lần - 1.5%