Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
012 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
031 lần - 0.7%
042 lần - 1.5%
054 lần - 3%
061 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
084 lần - 3%
092 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
143 lần - 2.2%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
181 lần - 0.7%
203 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
223 lần - 2.2%
231 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
283 lần - 2.2%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
333 lần - 2.2%
342 lần - 1.5%
362 lần - 1.5%
371 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
423 lần - 2.2%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
472 lần - 1.5%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
563 lần - 2.2%
571 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
604 lần - 3%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
672 lần - 1.5%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
712 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
744 lần - 3%
763 lần - 2.2%
771 lần - 0.7%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
805 lần - 3.7%
812 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
883 lần - 2.2%
893 lần - 2.2%
931 lần - 0.7%
941 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
974 lần - 3%
982 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%