Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
022 lần - 1.5%
033 lần - 2.2%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
073 lần - 2.2%
081 lần - 0.7%
093 lần - 2.2%
101 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
162 lần - 1.5%
171 lần - 0.7%
202 lần - 1.5%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
303 lần - 2.2%
313 lần - 2.2%
352 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
374 lần - 3%
381 lần - 0.7%
392 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
452 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
494 lần - 3%
502 lần - 1.5%
511 lần - 0.7%
531 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
563 lần - 2.2%
572 lần - 1.5%
582 lần - 1.5%
593 lần - 2.2%
603 lần - 2.2%
611 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
703 lần - 2.2%
712 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
731 lần - 0.7%
753 lần - 2.2%
763 lần - 2.2%
775 lần - 3.7%
782 lần - 1.5%
795 lần - 3.7%
803 lần - 2.2%
821 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
864 lần - 3%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
921 lần - 0.7%
932 lần - 1.5%
943 lần - 2.2%
953 lần - 2.2%
962 lần - 1.5%
973 lần - 2.2%
991 lần - 0.7%