Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
011 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
052 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
096 lần - 4.4%
101 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
143 lần - 2.2%
152 lần - 1.5%
162 lần - 1.5%
202 lần - 1.5%
212 lần - 1.5%
221 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
243 lần - 2.2%
252 lần - 1.5%
263 lần - 2.2%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
322 lần - 1.5%
331 lần - 0.7%
352 lần - 1.5%
362 lần - 1.5%
372 lần - 1.5%
381 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
412 lần - 1.5%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
472 lần - 1.5%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
542 lần - 1.5%
551 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
592 lần - 1.5%
602 lần - 1.5%
622 lần - 1.5%
634 lần - 3%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
683 lần - 2.2%
705 lần - 3.7%
712 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
733 lần - 2.2%
753 lần - 2.2%
763 lần - 2.2%
773 lần - 2.2%
793 lần - 2.2%
802 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
842 lần - 1.5%
852 lần - 1.5%
862 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
923 lần - 2.2%
932 lần - 1.5%
942 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
983 lần - 2.2%