Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bắc Ninh
Số Tần suất
021 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
085 lần - 3.7%
102 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
132 lần - 1.5%
151 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
213 lần - 2.2%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
253 lần - 2.2%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.5%
311 lần - 0.7%
343 lần - 2.2%
372 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
392 lần - 1.5%
402 lần - 1.5%
422 lần - 1.5%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
452 lần - 1.5%
461 lần - 0.7%
472 lần - 1.5%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
514 lần - 3%
536 lần - 4.4%
543 lần - 2.2%
551 lần - 0.7%
562 lần - 1.5%
575 lần - 3.7%
593 lần - 2.2%
624 lần - 3%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
671 lần - 0.7%
692 lần - 1.5%
721 lần - 0.7%
731 lần - 0.7%
741 lần - 0.7%
772 lần - 1.5%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
813 lần - 2.2%
823 lần - 2.2%
831 lần - 0.7%
843 lần - 2.2%
854 lần - 3%
863 lần - 2.2%
871 lần - 0.7%
903 lần - 2.2%
911 lần - 0.7%
921 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%