Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
002 lần - 0.7%
021 lần - 0.3%
039 lần - 3.1%
043 lần - 1%
051 lần - 0.3%
065 lần - 1.7%
071 lần - 0.3%
084 lần - 1.4%
093 lần - 1%
112 lần - 0.7%
124 lần - 1.4%
133 lần - 1%
147 lần - 2.4%
153 lần - 1%
162 lần - 0.7%
175 lần - 1.7%
185 lần - 1.7%
191 lần - 0.3%
203 lần - 1%
214 lần - 1.4%
222 lần - 0.7%
232 lần - 0.7%
241 lần - 0.3%
254 lần - 1.4%
266 lần - 2.1%
273 lần - 1%
286 lần - 2.1%
292 lần - 0.7%
303 lần - 1%
324 lần - 1.4%
332 lần - 0.7%
341 lần - 0.3%
352 lần - 0.7%
363 lần - 1%
373 lần - 1%
384 lần - 1.4%
393 lần - 1%
403 lần - 1%
412 lần - 0.7%
423 lần - 1%
433 lần - 1%
443 lần - 1%
452 lần - 0.7%
462 lần - 0.7%
472 lần - 0.7%
483 lần - 1%
495 lần - 1.7%
502 lần - 0.7%
514 lần - 1.4%
523 lần - 1%
536 lần - 2.1%
542 lần - 0.7%
554 lần - 1.4%
561 lần - 0.3%
574 lần - 1.4%
581 lần - 0.3%
593 lần - 1%
601 lần - 0.3%
612 lần - 0.7%
625 lần - 1.7%
634 lần - 1.4%
645 lần - 1.7%
654 lần - 1.4%
665 lần - 1.7%
672 lần - 0.7%
682 lần - 0.7%
702 lần - 0.7%
712 lần - 0.7%
724 lần - 1.4%
731 lần - 0.3%
741 lần - 0.3%
771 lần - 0.3%
783 lần - 1%
791 lần - 0.3%
803 lần - 1%
813 lần - 1%
823 lần - 1%
837 lần - 2.4%
841 lần - 0.3%
852 lần - 0.7%
864 lần - 1.4%
873 lần - 1%
884 lần - 1.4%
893 lần - 1%
902 lần - 0.7%
911 lần - 0.3%
926 lần - 2.1%
934 lần - 1.4%
945 lần - 1.7%
954 lần - 1.4%
961 lần - 0.3%
975 lần - 1.7%
981 lần - 0.3%
994 lần - 1.4%