Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
008 lần - 2.8%
012 lần - 0.7%
022 lần - 0.7%
035 lần - 1.7%
042 lần - 0.7%
055 lần - 1.7%
065 lần - 1.7%
073 lần - 1%
082 lần - 0.7%
091 lần - 0.3%
101 lần - 0.3%
111 lần - 0.3%
135 lần - 1.7%
145 lần - 1.7%
154 lần - 1.4%
164 lần - 1.4%
173 lần - 1%
181 lần - 0.3%
195 lần - 1.7%
203 lần - 1%
211 lần - 0.3%
224 lần - 1.4%
234 lần - 1.4%
241 lần - 0.3%
251 lần - 0.3%
263 lần - 1%
271 lần - 0.3%
284 lần - 1.4%
293 lần - 1%
305 lần - 1.7%
313 lần - 1%
333 lần - 1%
347 lần - 2.4%
354 lần - 1.4%
363 lần - 1%
371 lần - 0.3%
384 lần - 1.4%
392 lần - 0.7%
402 lần - 0.7%
412 lần - 0.7%
425 lần - 1.7%
432 lần - 0.7%
457 lần - 2.4%
462 lần - 0.7%
472 lần - 0.7%
483 lần - 1%
505 lần - 1.7%
512 lần - 0.7%
521 lần - 0.3%
533 lần - 1%
542 lần - 0.7%
553 lần - 1%
564 lần - 1.4%
571 lần - 0.3%
581 lần - 0.3%
592 lần - 0.7%
604 lần - 1.4%
611 lần - 0.3%
635 lần - 1.7%
645 lần - 1.7%
664 lần - 1.4%
672 lần - 0.7%
684 lần - 1.4%
692 lần - 0.7%
702 lần - 0.7%
711 lần - 0.3%
722 lần - 0.7%
734 lần - 1.4%
742 lần - 0.7%
754 lần - 1.4%
764 lần - 1.4%
772 lần - 0.7%
782 lần - 0.7%
792 lần - 0.7%
801 lần - 0.3%
815 lần - 1.7%
825 lần - 1.7%
831 lần - 0.3%
844 lần - 1.4%
857 lần - 2.4%
865 lần - 1.7%
876 lần - 2.1%
883 lần - 1%
894 lần - 1.4%
902 lần - 0.7%
912 lần - 0.7%
921 lần - 0.3%
931 lần - 0.3%
943 lần - 1%
952 lần - 0.7%
964 lần - 1.4%
975 lần - 1.7%
984 lần - 1.4%
991 lần - 0.3%