Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
013 lần - 2.2%
022 lần - 1.5%
032 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
072 lần - 1.5%
081 lần - 0.7%
091 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
121 lần - 0.7%
132 lần - 1.5%
142 lần - 1.5%
152 lần - 1.5%
171 lần - 0.7%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
212 lần - 1.5%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
243 lần - 2.2%
251 lần - 0.7%
265 lần - 3.7%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
322 lần - 1.5%
352 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
453 lần - 2.2%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
494 lần - 3%
501 lần - 0.7%
512 lần - 1.5%
534 lần - 3%
543 lần - 2.2%
552 lần - 1.5%
563 lần - 2.2%
571 lần - 0.7%
582 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
633 lần - 2.2%
643 lần - 2.2%
662 lần - 1.5%
674 lần - 3%
685 lần - 3.7%
693 lần - 2.2%
711 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
731 lần - 0.7%
741 lần - 0.7%
763 lần - 2.2%
771 lần - 0.7%
781 lần - 0.7%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
822 lần - 1.5%
841 lần - 0.7%
862 lần - 1.5%
871 lần - 0.7%
882 lần - 1.5%
892 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
952 lần - 1.5%
963 lần - 2.2%
972 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%