Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
004 lần - 3%
033 lần - 2.2%
042 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
073 lần - 2.2%
092 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
173 lần - 2.2%
201 lần - 0.7%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.5%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
363 lần - 2.2%
372 lần - 1.5%
396 lần - 4.4%
411 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
443 lần - 2.2%
452 lần - 1.5%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
512 lần - 1.5%
521 lần - 0.7%
532 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
562 lần - 1.5%
584 lần - 3%
602 lần - 1.5%
612 lần - 1.5%
621 lần - 0.7%
632 lần - 1.5%
641 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
661 lần - 0.7%
673 lần - 2.2%
685 lần - 3.7%
692 lần - 1.5%
702 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
722 lần - 1.5%
731 lần - 0.7%
741 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
773 lần - 2.2%
785 lần - 3.7%
802 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
831 lần - 0.7%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
863 lần - 2.2%
892 lần - 1.5%
902 lần - 1.5%
922 lần - 1.5%
952 lần - 1.5%
964 lần - 3%
971 lần - 0.7%
982 lần - 1.5%
992 lần - 1.5%