Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
011 lần - 0.7%
033 lần - 2.2%
041 lần - 0.7%
054 lần - 3%
061 lần - 0.7%
072 lần - 1.5%
082 lần - 1.5%
091 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
123 lần - 2.2%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
183 lần - 2.2%
192 lần - 1.5%
211 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
323 lần - 2.2%
341 lần - 0.7%
372 lần - 1.5%
393 lần - 2.2%
411 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
433 lần - 2.2%
442 lần - 1.5%
454 lần - 3%
462 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
501 lần - 0.7%
512 lần - 1.5%
536 lần - 4.4%
541 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
581 lần - 0.7%
592 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
643 lần - 2.2%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
681 lần - 0.7%
693 lần - 2.2%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
731 lần - 0.7%
741 lần - 0.7%
752 lần - 1.5%
762 lần - 1.5%
771 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
792 lần - 1.5%
801 lần - 0.7%
812 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
852 lần - 1.5%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
883 lần - 2.2%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
921 lần - 0.7%
962 lần - 1.5%
971 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%