Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
021 lần - 0.7%
034 lần - 3%
042 lần - 1.5%
071 lần - 0.7%
093 lần - 2.2%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
123 lần - 2.2%
131 lần - 0.7%
143 lần - 2.2%
152 lần - 1.5%
163 lần - 2.2%
191 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
213 lần - 2.2%
222 lần - 1.5%
251 lần - 0.7%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
283 lần - 2.2%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
315 lần - 3.7%
321 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
373 lần - 2.2%
381 lần - 0.7%
392 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
482 lần - 1.5%
495 lần - 3.7%
503 lần - 2.2%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
562 lần - 1.5%
572 lần - 1.5%
581 lần - 0.7%
592 lần - 1.5%
611 lần - 0.7%
623 lần - 2.2%
643 lần - 2.2%
655 lần - 3.7%
671 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.2%
731 lần - 0.7%
742 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
812 lần - 1.5%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
864 lần - 3%
873 lần - 2.2%
902 lần - 1.5%
921 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
943 lần - 2.2%
952 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
983 lần - 2.2%
991 lần - 0.7%