Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
022 lần - 1.5%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
064 lần - 3%
071 lần - 0.7%
091 lần - 0.7%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
123 lần - 2.2%
133 lần - 2.2%
141 lần - 0.7%
153 lần - 2.2%
171 lần - 0.7%
183 lần - 2.2%
191 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
254 lần - 3%
261 lần - 0.7%
274 lần - 3%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
337 lần - 5.2%
351 lần - 0.7%
364 lần - 3%
372 lần - 1.5%
384 lần - 3%
402 lần - 1.5%
423 lần - 2.2%
432 lần - 1.5%
442 lần - 1.5%
452 lần - 1.5%
462 lần - 1.5%
471 lần - 0.7%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
521 lần - 0.7%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
572 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
673 lần - 2.2%
681 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
752 lần - 1.5%
771 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
813 lần - 2.2%
834 lần - 3%
841 lần - 0.7%
852 lần - 1.5%
861 lần - 0.7%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
941 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
982 lần - 1.5%
992 lần - 1.5%