Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
18 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
28 lần - 8.9%
9 lần - 10%
315 lần - 16.7%
8 lần - 8.9%
48 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
512 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
68 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
714 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
87 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
92 lần - 2.2%