Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 lần - 4.4%
08 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
15 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
26 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
48 lần - 8.9%
9 lần - 10%
58 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
614 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
715 lần - 16.7%
10 lần - 11.1%
811 lần - 12.2%
9 lần - 10%
98 lần - 8.9%