Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
09 lần - 10%
11 lần - 12.2%
111 lần - 12.2%
4 lần - 4.4%
26 lần - 6.7%
9 lần - 10%
36 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
414 lần - 15.6%
6 lần - 6.7%
59 lần - 10%
15 lần - 16.7%
68 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
711 lần - 12.2%
9 lần - 10%
86 lần - 6.7%
14 lần - 15.6%
910 lần - 11.1%