Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
011 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
17 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
210 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
311 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
47 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
59 lần - 10%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
712 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
88 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
94 lần - 4.4%