Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
010 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
16 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
211 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
310 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
47 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
58 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
66 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
77 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
89 lần - 10%
7 lần - 7.8%
916 lần - 17.8%