Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
09 lần - 10%
3 lần - 3.3%
18 lần - 8.9%
15 lần - 16.7%
27 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
37 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
412 lần - 13.3%
14 lần - 15.6%
57 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
69 lần - 10%
14 lần - 15.6%
713 lần - 14.4%
10 lần - 11.1%
813 lần - 14.4%
11 lần - 12.2%
95 lần - 5.6%