Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 9.7%
07 lần - 9.7%
4 lần - 5.6%
18 lần - 11.1%
8 lần - 11.1%
26 lần - 8.3%
6 lần - 8.3%
35 lần - 6.9%
9 lần - 12.5%
47 lần - 9.7%
10 lần - 13.9%
512 lần - 16.7%
3 lần - 4.2%
68 lần - 11.1%
14 lần - 19.4%
711 lần - 15.3%
7 lần - 9.7%
83 lần - 4.2%
4 lần - 5.6%
95 lần - 6.9%