Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
010 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
112 lần - 13.3%
9 lần - 10%
211 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
312 lần - 13.3%
14 lần - 15.6%
45 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
511 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
65 lần - 5.6%
5 lần - 5.6%
77 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
810 lần - 11.1%
9 lần - 10%
97 lần - 7.8%