Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 12.5%
05 lần - 6.9%
7 lần - 9.7%
19 lần - 12.5%
4 lần - 5.6%
29 lần - 12.5%
7 lần - 9.7%
310 lần - 13.9%
7 lần - 9.7%
48 lần - 11.1%
10 lần - 13.9%
55 lần - 6.9%
4 lần - 5.6%
68 lần - 11.1%
7 lần - 9.7%
74 lần - 5.6%
8 lần - 11.1%
84 lần - 5.6%
9 lần - 12.5%
910 lần - 13.9%