Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
06 lần - 6.7%
16 lần - 17.8%
110 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
28 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
310 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
48 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
511 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
615 lần - 16.7%
7 lần - 7.8%
79 lần - 10%
6 lần - 6.7%
87 lần - 7.8%
9 lần - 10%
96 lần - 6.7%