Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
08 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
10 lần - 11.1%
213 lần - 14.4%
5 lần - 5.6%
39 lần - 10%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
55 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
77 lần - 7.8%
9 lần - 10%
812 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
99 lần - 10%