Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
05 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
18 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
212 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
310 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
44 lần - 4.4%
10 lần - 11.1%
54 lần - 4.4%
7 lần - 7.8%
623 lần - 25.6%
9 lần - 10%
75 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
89 lần - 10%
9 lần - 10%
910 lần - 11.1%