Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Sóc Trăng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
07 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
113 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
26 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
36 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
45 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
512 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
614 lần - 15.6%
9 lần - 10%
710 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
86 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
911 lần - 12.2%