Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
07 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
110 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
212 lần - 13.3%
15 lần - 16.7%
312 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
47 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
55 lần - 5.6%
12 lần - 13.3%
610 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
78 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
89 lần - 10%
4 lần - 4.4%
910 lần - 11.1%