Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
010 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
14 lần - 15.6%
27 lần - 7.8%
3 lần - 3.3%
310 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
414 lần - 15.6%
9 lần - 10%
58 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
67 lần - 7.8%
9 lần - 10%
711 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
85 lần - 5.6%
13 lần - 14.4%
99 lần - 10%