Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
08 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
111 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
211 lần - 12.2%
9 lần - 10%
311 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
413 lần - 14.4%
5 lần - 5.6%
56 lần - 6.7%
4 lần - 4.4%
67 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
74 lần - 4.4%
11 lần - 12.2%
89 lần - 10%
10 lần - 11.1%
910 lần - 11.1%