Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
016 lần - 17.8%
10 lần - 11.1%
111 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
29 lần - 10%
13 lần - 14.4%
37 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
412 lần - 13.3%
3 lần - 3.3%
58 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
63 lần - 3.3%
4 lần - 4.4%
710 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
85 lần - 5.6%
12 lần - 13.3%
99 lần - 10%