Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
06 lần - 6.7%
9 lần - 10%
110 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
28 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
310 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
413 lần - 14.4%
4 lần - 4.4%
52 lần - 2.2%
4 lần - 4.4%
68 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
716 lần - 17.8%
12 lần - 13.3%
811 lần - 12.2%
9 lần - 10%
96 lần - 6.7%