Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
15 lần - 16.7%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
29 lần - 10%
11 lần - 12.2%
39 lần - 10%
10 lần - 11.1%
49 lần - 10%
5 lần - 5.6%
59 lần - 10%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
8 lần - 8.9%
78 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
86 lần - 6.7%
5 lần - 5.6%
914 lần - 15.6%