Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
18 lần - 13.3%
015 lần - 11.1%
15 lần - 11.1%
18 lần - 5.9%
15 lần - 11.1%
220 lần - 14.8%
18 lần - 13.3%
37 lần - 5.2%
8 lần - 5.9%
414 lần - 10.4%
13 lần - 9.6%
514 lần - 10.4%
11 lần - 8.1%
617 lần - 12.6%
13 lần - 9.6%
711 lần - 8.1%
17 lần - 12.6%
813 lần - 9.6%
7 lần - 5.2%
916 lần - 11.9%