Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 11.1%
022 lần - 16.3%
13 lần - 9.6%
19 lần - 6.7%
8 lần - 5.9%
212 lần - 8.9%
12 lần - 8.9%
316 lần - 11.9%
11 lần - 8.1%
47 lần - 5.2%
14 lần - 10.4%
511 lần - 8.1%
13 lần - 9.6%
611 lần - 8.1%
15 lần - 11.1%
721 lần - 15.6%
19 lần - 14.1%
816 lần - 11.9%
15 lần - 11.1%
910 lần - 7.4%