Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 lần - 2.2%
011 lần - 8.1%
22 lần - 16.3%
121 lần - 15.6%
16 lần - 11.9%
212 lần - 8.9%
18 lần - 13.3%
321 lần - 15.6%
10 lần - 7.4%
49 lần - 6.7%
18 lần - 13.3%
56 lần - 4.4%
18 lần - 13.3%
616 lần - 11.9%
14 lần - 10.4%
713 lần - 9.6%
8 lần - 5.9%
812 lần - 8.9%
8 lần - 5.9%
914 lần - 10.4%