Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
19 lần - 10%
8 lần - 8.9%
27 lần - 7.8%
9 lần - 10%
39 lần - 10%
14 lần - 15.6%
49 lần - 10%
5 lần - 5.6%
514 lần - 15.6%
10 lần - 11.1%
614 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
77 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
85 lần - 5.6%
7 lần - 7.8%
98 lần - 8.9%