Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 8.3%
04 lần - 5.6%
5 lần - 6.9%
14 lần - 5.6%
5 lần - 6.9%
24 lần - 5.6%
7 lần - 9.7%
39 lần - 12.5%
4 lần - 5.6%
49 lần - 12.5%
10 lần - 13.9%
59 lần - 12.5%
10 lần - 13.9%
67 lần - 9.7%
10 lần - 13.9%
711 lần - 15.3%
7 lần - 9.7%
86 lần - 8.3%
8 lần - 11.1%
99 lần - 12.5%