Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
011 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
18 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
5 lần - 5.6%
38 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
410 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
57 lần - 7.8%
9 lần - 10%
612 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
78 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
811 lần - 12.2%
12 lần - 13.3%
96 lần - 6.7%