Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
07 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
110 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
25 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
311 lần - 12.2%
9 lần - 10%
47 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
514 lần - 15.6%
16 lần - 17.8%
69 lần - 10%
12 lần - 13.3%
712 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
88 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
97 lần - 7.8%