Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
09 lần - 10%
10 lần - 11.1%
14 lần - 4.4%
5 lần - 5.6%
210 lần - 11.1%
4 lần - 4.4%
34 lần - 4.4%
14 lần - 15.6%
414 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
515 lần - 16.7%
7 lần - 7.8%
68 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
78 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
810 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
98 lần - 8.9%