Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
010 lần - 11.1%
4 lần - 4.4%
110 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
27 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
35 lần - 5.6%
12 lần - 13.3%
48 lần - 8.9%
13 lần - 14.4%
510 lần - 11.1%
9 lần - 10%
612 lần - 13.3%
9 lần - 10%
79 lần - 10%
12 lần - 13.3%
810 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
99 lần - 10%