Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
05 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
12 lần - 13.3%
22 lần - 2.2%
12 lần - 13.3%
310 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
48 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
59 lần - 10%
12 lần - 13.3%
69 lần - 10%
5 lần - 5.6%
713 lần - 14.4%
10 lần - 11.1%
88 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
917 lần - 18.9%