Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
09 lần - 10%
10 lần - 11.1%
18 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
29 lần - 10%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
5 lần - 5.6%
47 lần - 7.8%
20 lần - 22.2%
512 lần - 13.3%
4 lần - 4.4%
64 lần - 4.4%
9 lần - 10%
78 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
811 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
913 lần - 14.4%