Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
011 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
26 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
12 lần - 13.3%
49 lần - 10%
6 lần - 6.7%
57 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
611 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
711 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
85 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
912 lần - 13.3%