Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Khánh Hòa
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
09 lần - 10%
10 lần - 11.1%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
26 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
311 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
414 lần - 15.6%
7 lần - 7.8%
58 lần - 8.9%
16 lần - 17.8%
614 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
78 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
85 lần - 5.6%
5 lần - 5.6%
96 lần - 6.7%