Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
112 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
211 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
37 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
46 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
511 lần - 12.2%
9 lần - 10%
68 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
711 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
86 lần - 6.7%
9 lần - 10%
910 lần - 11.1%