Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
011 lần - 12.2%
14 lần - 15.6%
17 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
25 lần - 5.6%
13 lần - 14.4%
310 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
44 lần - 4.4%
4 lần - 4.4%
58 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
612 lần - 13.3%
3 lần - 3.3%
79 lần - 10%
10 lần - 11.1%
815 lần - 16.7%
9 lần - 10%
99 lần - 10%