Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
010 lần - 11.1%
9 lần - 10%
114 lần - 15.6%
7 lần - 7.8%
211 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
37 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
45 lần - 5.6%
14 lần - 15.6%
510 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
67 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
78 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
813 lần - 14.4%
9 lần - 10%
95 lần - 5.6%