Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
19 lần - 14.1%
08 lần - 5.9%
13 lần - 9.6%
113 lần - 9.6%
15 lần - 11.1%
29 lần - 6.7%
15 lần - 11.1%
322 lần - 16.3%
10 lần - 7.4%
417 lần - 12.6%
13 lần - 9.6%
59 lần - 6.7%
14 lần - 10.4%
621 lần - 15.6%
10 lần - 7.4%
79 lần - 6.7%
15 lần - 11.1%
814 lần - 10.4%
11 lần - 8.1%
913 lần - 9.6%