Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 lần - 2.2%
012 lần - 8.9%
16 lần - 11.9%
115 lần - 11.1%
16 lần - 11.9%
214 lần - 10.4%
14 lần - 10.4%
319 lần - 14.1%
17 lần - 12.6%
48 lần - 5.9%
15 lần - 11.1%
515 lần - 11.1%
15 lần - 11.1%
619 lần - 14.1%
17 lần - 12.6%
713 lần - 9.6%
11 lần - 8.1%
810 lần - 7.4%
11 lần - 8.1%
910 lần - 7.4%