Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
17 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
26 lần - 6.7%
9 lần - 10%
35 lần - 5.6%
5 lần - 5.6%
415 lần - 16.7%
11 lần - 12.2%
512 lần - 13.3%
6 lần - 6.7%
65 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
712 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
84 lần - 4.4%
16 lần - 17.8%
916 lần - 17.8%