Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
17 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
27 lần - 7.8%
9 lần - 10%
39 lần - 10%
14 lần - 15.6%
412 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
511 lần - 12.2%
9 lần - 10%
613 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
77 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
87 lần - 7.8%
9 lần - 10%
99 lần - 10%