Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
010 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
28 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
310 lần - 11.1%
9 lần - 10%
48 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
511 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
65 lần - 5.6%
9 lần - 10%
714 lần - 15.6%
11 lần - 12.2%
88 lần - 8.9%
13 lần - 14.4%
97 lần - 7.8%