Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 lần - 4.4%
06 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
111 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
26 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
37 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
414 lần - 15.6%
9 lần - 10%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
610 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
78 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
814 lần - 15.6%
7 lần - 7.8%
99 lần - 10%