Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
05 lần - 5.6%
9 lần - 10%
18 lần - 8.9%
9 lần - 10%
28 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
418 lần - 20%
10 lần - 11.1%
58 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
610 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
711 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
89 lần - 10%
11 lần - 12.2%
96 lần - 6.7%