Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
08 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
114 lần - 15.6%
13 lần - 14.4%
28 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
37 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
414 lần - 15.6%
2 lần - 2.2%
58 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
65 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
79 lần - 10%
13 lần - 14.4%
89 lần - 10%
8 lần - 8.9%
98 lần - 8.9%