Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 lần - 3.3%
010 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
16 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
27 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
38 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
410 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
515 lần - 16.7%
9 lần - 10%
611 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
710 lần - 11.1%
17 lần - 18.9%
84 lần - 4.4%
8 lần - 8.9%
99 lần - 10%