Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
06 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
114 lần - 15.6%
14 lần - 15.6%
210 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
5 lần - 5.6%
410 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
510 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
65 lần - 5.6%
14 lần - 15.6%
711 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
87 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
98 lần - 8.9%