Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
011 lần - 12.2%
12 lần - 13.3%
19 lần - 10%
6 lần - 6.7%
29 lần - 10%
10 lần - 11.1%
312 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
47 lần - 7.8%
15 lần - 16.7%
57 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
9 lần - 10%
711 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
84 lần - 4.4%
7 lần - 7.8%
99 lần - 10%