Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Nai
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
08 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
11 lần - 1.1%
5 lần - 5.6%
214 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
15 lần - 16.7%
416 lần - 17.8%
6 lần - 6.7%
54 lần - 4.4%
11 lần - 12.2%
67 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
78 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
812 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
911 lần - 12.2%