Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 lần - 4.4%
06 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
18 lần - 8.9%
9 lần - 10%
214 lần - 15.6%
7 lần - 7.8%
38 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
48 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
512 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
610 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
74 lần - 4.4%
12 lần - 13.3%
89 lần - 10%
5 lần - 5.6%
911 lần - 12.2%