Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
011 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
18 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
211 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
310 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
412 lần - 13.3%
9 lần - 10%
58 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
10 lần - 11.1%
75 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
87 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
99 lần - 10%