Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
010 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
111 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
12 lần - 13.3%
38 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
412 lần - 13.3%
9 lần - 10%
59 lần - 10%
5 lần - 5.6%
63 lần - 3.3%
10 lần - 11.1%
711 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
88 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
99 lần - 10%