Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
011 lần - 12.4%
8 lần - 9%
18 lần - 9%
13 lần - 14.6%
24 lần - 4.5%
8 lần - 9%
39 lần - 10.1%
8 lần - 9%
49 lần - 10.1%
13 lần - 14.6%
513 lần - 14.6%
6 lần - 6.7%
613 lần - 14.6%
12 lần - 13.5%
74 lần - 4.5%
10 lần - 11.2%
87 lần - 7.9%
6 lần - 6.7%
911 lần - 12.4%