Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
010 lần - 11.1%
3 lần - 3.3%
14 lần - 4.4%
12 lần - 13.3%
210 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
36 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
47 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
57 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
610 lần - 11.1%
3 lần - 3.3%
710 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
814 lần - 15.6%
13 lần - 14.4%
912 lần - 13.3%