Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 16.7%
06 lần - 6.7%
10 lần - 11.1%
113 lần - 14.4%
6 lần - 6.7%
210 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
39 lần - 10%
10 lần - 11.1%
46 lần - 6.7%
4 lần - 4.4%
59 lần - 10%
8 lần - 8.9%
69 lần - 10%
12 lần - 13.3%
712 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
86 lần - 6.7%
6 lần - 6.7%
910 lần - 11.1%