Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
09 lần - 10%
3 lần - 3.3%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
27 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
39 lần - 10%
4 lần - 4.4%
413 lần - 14.4%
10 lần - 11.1%
59 lần - 10%
11 lần - 12.2%
68 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
714 lần - 15.6%
15 lần - 16.7%
85 lần - 5.6%
9 lần - 10%
97 lần - 7.8%