Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 16.7%
09 lần - 10%
7 lần - 7.8%
16 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
210 lần - 11.1%
5 lần - 5.6%
310 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
49 lần - 10%
7 lần - 7.8%
57 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
10 lần - 11.1%
710 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
815 lần - 16.7%
9 lần - 10%
95 lần - 5.6%