Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
06 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
211 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
311 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
47 lần - 7.8%
9 lần - 10%
514 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
67 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
79 lần - 10%
8 lần - 8.9%
89 lần - 10%
15 lần - 16.7%
97 lần - 7.8%