Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
16 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
211 lần - 12.2%
9 lần - 10%
37 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
47 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
58 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
67 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
713 lần - 14.4%
12 lần - 13.3%
810 lần - 11.1%
9 lần - 10%
913 lần - 14.4%