Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cần Thơ
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
07 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
11 lần - 12.2%
29 lần - 10%
8 lần - 8.9%
313 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
49 lần - 10%
7 lần - 7.8%
58 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
66 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
77 lần - 7.8%
9 lần - 10%
89 lần - 10%
13 lần - 14.4%
913 lần - 14.4%