Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
012 lần - 13.3%
9 lần - 10%
111 lần - 12.2%
12 lần - 13.3%
211 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
414 lần - 15.6%
5 lần - 5.6%
57 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
68 lần - 8.9%
9 lần - 10%
78 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
87 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
95 lần - 5.6%