Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
010 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
16 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
212 lần - 13.3%
15 lần - 16.7%
313 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
47 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
55 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
68 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
712 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
812 lần - 13.3%
4 lần - 4.4%
95 lần - 5.6%