Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
011 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
16 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
14 lần - 15.6%
39 lần - 10%
16 lần - 17.8%
48 lần - 8.9%
9 lần - 10%
58 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
613 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
79 lần - 10%
8 lần - 8.9%
84 lần - 4.4%
6 lần - 6.7%
913 lần - 14.4%