Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
06 lần - 6.7%
4 lần - 4.4%
110 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
214 lần - 15.6%
9 lần - 10%
37 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
46 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
54 lần - 4.4%
6 lần - 6.7%
618 lần - 20%
10 lần - 11.1%
76 lần - 6.7%
14 lần - 15.6%
810 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
99 lần - 10%