Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
17 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
26 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
310 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
410 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
54 lần - 4.4%
6 lần - 6.7%
613 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
712 lần - 13.3%
9 lần - 10%
810 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
910 lần - 11.1%