Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 16.7%
012 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
14 lần - 4.4%
9 lần - 10%
28 lần - 8.9%
9 lần - 10%
37 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
415 lần - 16.7%
4 lần - 4.4%
512 lần - 13.3%
9 lần - 10%
66 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
710 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
810 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
96 lần - 6.7%