Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
09 lần - 10%
8 lần - 8.9%
19 lần - 10%
7 lần - 7.8%
29 lần - 10%
10 lần - 11.1%
315 lần - 16.7%
9 lần - 10%
414 lần - 15.6%
10 lần - 11.1%
53 lần - 3.3%
10 lần - 11.1%
67 lần - 7.8%
9 lần - 10%
77 lần - 7.8%
7 lần - 7.8%
812 lần - 13.3%
12 lần - 13.3%
95 lần - 5.6%