Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
09 lần - 10%
9 lần - 10%
17 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
28 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
312 lần - 13.3%
13 lần - 14.4%
47 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
55 lần - 5.6%
6 lần - 6.7%
64 lần - 4.4%
7 lần - 7.8%
712 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
812 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
914 lần - 15.6%