Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
019 lần - 21.1%
9 lần - 10%
18 lần - 8.9%
5 lần - 5.6%
27 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
37 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
48 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
510 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
612 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
73 lần - 3.3%
10 lần - 11.1%
86 lần - 6.7%
14 lần - 15.6%
910 lần - 11.1%